TP_KASIM_POPUP_2.jpg (91 KB)
Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Altındağ Mah. Tonguç Cad. No:26/404 Muratpaşa / Antalya adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 106289 no ile kayıtlı, 0836079035700001 mersis no’ lu, Antalya Kurumlar Vergi Dairesi, 8360790357 no’ lu vergi mükellefi, Teknolojipazar Bilişim Yazılım ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Platform”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,      
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,      
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.       

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENİYOR?

 • Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 • Ziyaretçi görsel verisi;  Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri      
 • Diğer ziyaretçi verileri;  Araç bilgileri, çalıştığı kurum ve ünvanı         

Şirketimizin internet ağını kullanmanız halinde, kablosuz bağlantı ağında oturum açabilmeniz içiniz;

 • İşlem bilgisi; Kablosuz bağlantıda oturumunuzun açık olduğu süre  boyunca yapılan işlemlerin kayıtları
 • İletişim verisi; Oturum açmak için kullanılan mail adresi
 • Kimlik verisi; İsim, soy isim

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLANIYOR?    

Şirketimizi ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİYOR?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

 • Ziyaretçilerin takibinin yapılması
 • Güvenliğin sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

1- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

 

 1. a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e)“Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f)Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 Yukarıda izah olunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen usul çerçevesinde şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz Nasıl Bir Ekonomi tarafından mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Teknolojipazar Bilişim Yazılım ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşacaktır.

 

2-Başvuru Usulü

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Teknolojipazar Bilişim Yazılım ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi’ne yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilirsiniz.

 

3-Başvuruda Yer Alması Gereken Bilgiler

Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Adınız ve Soyadınız

T.C. Kimlik Numaranız

Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız

Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız

KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği

Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları

Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma: Teknolojipazar Bilişim Yazılım ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi

Mersis No: 0836079035700001

Adres: Altındağ Mah. Tonguç Cad. No:26/404 Muratpaşa / Antalya

E-Posta: info@teknolojipazar.com

Tel: 0850 888 8797

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.